Den aktuelle Comitée vun eisem Veräin an alphabetescher Reiefolge:

Tania Bacchiocchi, Sandy Blasen, Linda Brücher, Franco Campana, Nelly Feller, Martin Losch, Rose  Mühlen, Noëlle Schank, Lis Theissen